HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/12/2019 phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa triển khai Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” năm 2019

Thực hiện Công văn số 2089/UBND-TP ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”.

Để Cuộc thi được tổ chức thành công và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa hướng dẫn các trường thực hiện các nội dung sau:

Hướng dẫn cụ thể, phổ biến về Thể lệ Cuộc thi (tại địa chỉ: (http://timhieuphapluat.vn) đến toàn thể Cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh toàn trường; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các em học sinh, tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Theo dõi, rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có) gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa khi kết thúc cuộc thi.

         Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi, đăng tải đường dẫn của Cuộc thi (http://timhieuphapluat.vn) trên Trang Thông tin điện tử hoặc bằng hình thức phù hợp khác;  chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi.