Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020.