Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của
phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023.