Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022