Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Lượt xem:

Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023   [...]
Công khai dự toán chi NSNN của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 2 năm 2023

Công khai dự toán chi NSNN của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 2 năm 2023

Lượt xem:

Công khai dự toán chi NSNN của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 2 năm 2023   [...]
Công khai bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2023

Công khai bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2023

Lượt xem:

Công khai bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2023 [...]
Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Công bố công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022 [...]
Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Công khai dự toán, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 [...]
Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023

Lượt xem:

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của phòng Giáo dục và Đào tạo quý 1 năm 2023. [...]
Công khai dự toán thu, chi NSNNN của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Công khai dự toán thu, chi NSNNN của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Lượt xem:

Công khai dự toán thu, chi NSNNN của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023 [...]